Aktualności

"Kiosk dla Łodzi" - zapytanie ofertowe
5 września 2013, czwartek
Udostępnij

W związku z konkursem "Kiosk dla Łodzi" zorganizowanym przez Miejską Pracownię Urbanistyczną i rozstrzygniętym w roku 2011, w drodze którego wyłoniona została zwycięska koncepcja architektoniczna kiosku dla Śródmieścia Łodzi autorów: Konrad Nieradka, Paweł Dadok - Katowice (www.mpu.lodz.pl), Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Opracowania dokumentacji technicznej w zakresie:

1) projektu budowlano-wykonawczego wraz z niezbędnymi projektami branżowymi oraz
koniecznymi uzgodnieniami, wykonanego na podstawie koncepcji architektonicznej
wyłonionej w drodze konkursu, jednocześnie będącej własnością Miasta Łódź.
W dokumentacji należy uwzględnić wszystkie detale niezbędne do kompleksowej realizacji
obiektu;

2) przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania robót
w niezbędnym zakresie;
Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zawarcia umowy dostarczyć zamawiającemu
dokumentację w wersjach:
- papierowej 2 egzemplarze;
- elektronicznej - pliki PDF na dwóch płytach CD.

Termin realizacji dokumentacji - 4 tygodnie od daty zawarcia umowy;

Warunkiem umowy będzie przekazanie zamawiającemu tj. Miastu Łódź praw autorskich
majątkowych i praw zależnych. Zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych oraz
Regulaminem udzielania zamówień publicznych UMŁ (Zarządzenie Prezydenta Miasta
Łodzi Nr. 750/W/13) przewiduje się realizację zadania w trybie konkursu ofert.
Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Ofertę powinna podpisać osoba
upoważniona do reprezentowania firmy. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ważne jest 6 m-cy.
Ponadto złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty
nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź-Urząd Miasta Łodzi
oraz nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia
umowy. Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta
Łodzi zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.
Ofertę należy złożyć do dnia 23-09-2013 r. w Kancelarii Biura Architekta Miasta
Departament Architektury i Rozwoju UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 113, II piętro.

Nikt jeszcze nie skomentował powyższego tekstu, Twój komentarz może być pierwszy.

Komentarze mogą zamieszczać jedynie zalogowani użytkownicy.