Konkursy

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu Zespołu Uzdrowiskowego - Uniejów wraz z określeniem programu funkcjonalnego.
15 września 2015, wtorek
Udostępnij

Data zamieszczenia: 15.09.2015r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY / ORGANIZATOR

I.1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
MEME TECH Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 224/226 lok. 7, 90-360 Łódź,
Adres do korespondencji: ul. Berezyńska 31 lok.3 , 03-908 Warszawa
tel.: +48 (22) 617 36 21, + 48 662 300 722
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.memetech.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prywatny

I.3) NAZWA I ADRES ORGANIZATORA
Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Łodzi
al. Kościuszki 33/35, 90-418 Łódź,
tel./fax: +48 (42) 6324370
Adres strony internetowej Organizatora: www.lodz.sarp.org.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) NAZWA NADANA KONKURSOWI:

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu
Zespołu Uzdrowiskowego - Uniejów wraz z określeniem programu
funkcjonalnego.

II.2) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie twórczej koncepcji zagospodarowania terenu
Zespołu Uzdrowiskowego planowanego na południowym skraju strefy B Uzdrowiska
Uniejów, stanowiącego część terenu U3 (oznaczenie wg Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Uniejów) przeznaczonego do zabudowy.
Koncepcja w części ogólnej (uwzględniając inwestycje planowane przez gminę Uniejów)
winna wskazać możliwe rozwiązania przestrzenne dla całego obszaru U3 w tym
np. kształtowanie sylwety przestrzennej obszaru, zważywszy na drugi, wysoki brzeg Warty,
czy dodatkowe elementy infrastruktury. W części szczegółowej projekt zagospodarowania
terenu z rozwiązaniami przestrzennymi, architektonicznymi
i funkcjonalnymi Zespołu Uzdrowiskowego w tym koncepcji architektonicznych trzech
wybranych obiektów (Domu Uzdrowiskowego, hotelu, apartamentowca z lokalami
na wynajem). Funkcje obiektów: hotele *** i ****, bogate zaplecze rehabilitacyjne, medical
spa & wellness, każdy budynek min. 100 pokoi. Istotnym przedmiotem konkursu jest
zbudowanie możliwie szerokiego i atrakcyjnego programu funkcjonalno - użytkowego
Zespołu Uzdrowiskowego - Uniejów.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być:
-osoby fizyczne posiadające wykształcenie wyższe architektoniczne na kierunku
architektura lub architektura i urbanistyka i legitymujące się tytułem magistra inżyniera
architekta,
-osoby prawne, w imieniu których przy wykonywaniu pracy konkursowej działają
osoby legitymujące się tytułem magistra inżyniera architekta,, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, w imieniu których przy wykonywaniu pracy
konkursowej działają osoby legitymujące się wyżej wymienionym wykształceniem
-zespoły projektowe, przy czym w skład zespołu projektowego musi wchodzić
przynajmniej jedna osoba legitymująca się tytułem magistra inżyniera architekta,
które to złożyły pracę konkursową w terminie wymaganym regulaminem konkursu
Uczestnikami konkursu nie mogą być:
-osoby będące członkami Sądu Konkursowego,
-osoby, które brały udział w opracowywaniu Regulaminu konkursu,
-osoby, które brały udział w organizowaniu konkursu w tym pracownicy Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
-Rozwiązania urbanistyczne
-Jakość architektury
-Rozwiązania funkcjonalne

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
Dostępny od dnia: 15.09.2015r.
Miejsce: Siedziba Sądu Konkursowego: : ul. Północna 2, 91-420 Łódź
oraz serwisy internetowe:
www.lodz.sarp.org.pl
www.memetech.pl

IV.2.2) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: 30.11.2015r. godzina 15:00
Miejsce: Siedziba Sądu Konkursowego: ul. Północna 2, 91-420 Łódź.

IV.2.3) NAGRODY:
I nagroda pieniężna w wysokości 25 000,00 PLN
II nagroda pieniężna w wysokości 15 000,00 PLN
dwa wyróżnienia - nagroda pieniężna w wysokości 5 000,00 PLN każde wyróżnienie.Załączniki:

Załącznik A Karta Zgłoszeniowa z listą osób wchodzących w skład zespołu projektowego
oraz oświadczeniem o spełnieniu warunków zawartych w regulaminie
konkursu.
Załącznik B Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej
Załącznik C Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich
Załącznik 1A Mapa terenu (dwg)
Załącznik 1B Mapa terenu w skali 1:1000 (pdf)
Załącznik 2 Wyrys ewidencji gruntów z oznaczonym terenem przyszłego Zespołu
Uzdrowiskowego - Uniejów (jpg)
Załącznik 3 Mapa podziału terenu na poszczególne zadania konkursowe wraz
z informacją o planowanych inwestycjach gminnych na terenie Uzdrowiska
Uniejów
Załącznik 4/1 - 4/4 zdjęcia lotnicze
Załącznik 5 Tekst aktualizacji - zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Uniejów"
Załącznik 6 Rysunek - Kierunki Polityki Przestrzennej skala 1:5000 (jpg)
Załącznik 7 Uchwała Nr XXXI/614/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 18.12.2012
w sprawie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Załącznik 8 Uchwała Nr L/909/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 26.08.2014
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/614/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dn. 18.12.2012 w sprawie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
załączniki do pobrania:
Nikt jeszcze nie skomentował powyższego tekstu, Twój komentarz może być pierwszy.

Komentarze mogą zamieszczać jedynie zalogowani użytkownicy.