Konkursy

Uwaga konkurs! MODELOWANIE MIASTA - TRZY MIEJSCA, TRZY ZADANIA, JEDNA WIZJA
17 lutego 2016, środa
Udostępnij

Zapraszamy do wzięcia udziału w: "Jednoetapowym konkursie urbanistycznym wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla obszaru pilotażowego" w części Śródmieścia Łodzi.

AKTUALNOŚCI:

Organizatorzy Konkursu Modelowanie Miasta "Jednoetapowego konkursu urbanistycznego wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla obszaru pilotażowego" w części Śródmieścia Łodzi, pragną poinformować o decyzji Sądu Konkursowego o nieprzyznaniu I oraz III Nagrody, natomiast przyznaniu II Nagrody oraz dwóch I i dwóch II Wyróżnień. Sąd Konkursowy zdecydował o rozdysponowaniu wszystkimi środkami przeznaczonymi na nagrody.

II Nagrodę w wysokości 30.000 zł otrzymał zespół w składzie:
Izabela Tomczak, Leszek Czaja, Michał Kisielewski

Dwa I Wyróżnienia oraz nagrody w wysokości po 15.000 zł otrzymały zespoły:
Joanna Jaskułowska, Anna Barancewicz, Rafał Garmulewicz
oraz Anna Wypłosz, Krzysztof Wichliński, Halina Wichlińska

Dwa II Wyróżnienia oraz nagrody w wysokości po 10.000 zł otrzymały zespoły:
Michał Piech, Jan Gałecki, Łukasz Chodorowski
oraz Kaja Chrosczilewska, Urszula Cryer, Jakub Bebniarz, Martina Troilo

Pragniemy wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym serdecznie pogratulować, tym bardziej zdając sobie sprawę z ograniczeń związanych z krótkim terminem na wykonanie prac konkursowych.

Jednocześnie należy w tym miejscu przedstawić słowo wyjaśnienia ze strony Sądu Konkursowego, odnośnie sposobu przyznania nagród i wyróżnień oraz ich rozdziału. Sąd Konkursowy postanowił nie przyznać I nagrody z uwagi na pewien niedosyt płynący z przedstawionych propozycji projektowych przedstawionych przez uczestników konkursu. We wszystkich pracach zabrakło spójnej koncepcji stanowiącej odpowiedź na wszystkie wyzwania wyznaczone w warunkach konkursu. Zamawiający Miasto Łódź oraz Organizator Konkursu oczekiwali zachowania relacji pomiędzy rozwiązaniami przestrzennymi, architektonicznymi oraz sposobami zagospodarowania i wyposażenia przestrzeni publicznych oraz ich formami plastycznymi. Szczególnie zaznaczył się brak rozwiązań architektonicznych podejmujących twórczy dialog z dominującymi w Śródmieściu Łodzi sposobami zabudowy oraz kreowania ich form architektonicznych. Większości prac zabrakło dyscypliny w utrzymaniu relacji w podziałach na przestrzenie publiczne, półprywatne oraz prywatne, niemniej znalazły się bardzo ciekawe rozwiązania w mniejszej skali. W nagrodzonych pracach znajdziemy zdyscyplinowane kształtowanie struktury przestrzennej, interesujące formy małej architektury, często dobrze wkomponowane w kontekst otaczającej zabudowy, bogate w zieleń miejską oraz przyjazne mieszkańcom strefy aktywności miejskich. W sumie, w interesujący sposób zapraszających mieszkańców i gości naszego miasta do wejścia w szczególną interakcję z rewitalizowaną przestrzenią miasta.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy za udział w Konkursie Modelowanie Miasta.-----

Pragniemy zaprosić wszystkich uczestników konkursu oraz mieszkańców miasta na ogłoszenie wyników konursu wraz z wystawą prac.

Wydarzenie odbędzie się w budynku Przystanek Architektura przy ul. Północnej 12, w dniu 21 marca 2016 r., o godz. 12:00.

Ponadto w budynku Przystanek Architektura, w dniach od 21 do 24 marca 2016 r., między godzinami 12:00 a 18:00, będzie czynna wystawa prac pokonkursowych.

Serdecznie zapraszamy!

-----

Chcielibyśmy poinformować, że w dniu dzisiejszym zgłoszono 14 prac konkrsowych:


-----

Pragniemy poinformować, że nastąpiła zmiana składu sądu konkursowego. Zamiast Pana Dyrektora Marcina Obijalskiego, nowym sędzią jest Pan Tadeusz Chibner - główny specjalista, koordynator projektu rewitalizacji dla obszaru m.in. nr 1:


-----

Przedstawiamy uzupełnioną listę Uczestników Konkursu, co oznacza, że dopuszczone do udziału w konkursie są 23 zespoły projektowe:


-----

Z przykrością zawiadamiamy Uczestników Konkursu, że Zamiawiający nie może przedłużyć terminu składania prac konkursowych:


-----

Pragniemy poinformować, że nastąpiła zmiana składu sądu konkursowego. Zamiast Pana Dariusza Chmiela, nowym sędzią jest Pan Bartosz Poniatowski:


-----

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania uczestników konkursu:


-----

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczestników konkursu:


-----

Organizatorzy konkursu Modelowanie Miasta, "Jednoetapowego konkursu urbanistycznego wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla obszaru pilotażowego" dla części Śródmieścia Łodzi, pragną zaprosić wszystkich uczestników konkursu oraz mieszkańców miasta na wykład, spacer z przewodnikiem oraz warsztaty.

Wydarzenie odbędzie się w budynku
Przystanek Architektura na ul. Północnej 12 w dniu 25 lutego 2016 r.:

o godz. 8:00 - WYKŁAD dotyczący opisu terenów objętych konkursem oraz stanowisko Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wygłosi projektant tej pracowni, architekt Łukasz Pancewicz;

o godz 12:00 - SPACER Z PRZEWODNIKIEM wokół terenów objętych konkursem zbliżający specyfikę na tle historycznym, społecznym i urbanistyczno-architektonicznym;

o godz. 16:00 - WARSZTATY partycypacyjne, których intencją ma być wymiana informacji między projektantami biorącymi udział w konkursie, a mieszkańcami terenów objętych konkursem.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, uczestnicy konkursu zobowiązani są do udziału w wydarzeniu.
ZAKRES KONKURSU:

W ramach konkursu wyodrębniono trzy obszary, które są trzema odrębnymi zadaniami projektowymi:

Zadanie 1. Woonerf na ul. Włókienniczej wraz z pasażem (wraz z otoczeniem) łączącym ul. Włókienniczą z ul. Jaracza.

- Projekt obejmuje całą ulicę Włókienniczą wraz z działką pod nr 19. Ulicę należy kształtować jako "podwórzec miejski", czyli przestrzeń publiczną łączącą różne funkcje, traktowaną jako strefa zamieszkania.
- Zaprojektowanie przyjaznego pieszym ciągu pieszo-jezdnego wraz z wielofunkcyjnym obiektem, tworzącym zachodnią elewację pasażu (Jaracza 22a) - dominująca funkcja parkingowa od II kondygnacji, uzupełniona usługami zlokalizowanymi minimum w parterze.
- Adaptację Domu Hilarego Majewskiego na funkcję publiczną, związaną z pasażem (Włókiennicza 11).

Zadanie 2: Rejon skrzyżowania ul. Narutowicza, ul. Wschodniej i ul. Sienkiewicza (wraz z nowymi ulicami).

- Plac miejski między budynkami Filharmonii i Telewizji z parkingiem podziemnym. Plac należy zaprojektować jako reprezentatywną przestrzeń publiczną, odpowiednią dla rangi dominant.
- Należy rozwiązać zagadnienie przeplatania się torowiska tramwajowego ze skrzyżowaniem ul. Narutowicza i ul. Sienkiewicza.
- Zakłada się powiązanie ul. Wschodniej z ul. Sienkiewicza na tyłach budynku Telewizji - przy tej wytycznej należy rozwiązać funkcjonowanie komunikacyjne węzła, z zastrzeżeniem, że ul. Narutowicza na zachód od ul. Wschodniej ma być dostępna tylko dla tramwaju, rowerzystów, mieszkańców i dostaw oraz służb miejskich.
- Odcinek ul. Narutowicza między ul. Wschodnią a ul. Sienkiewicza powinien być dostępny dla pieszych i tramwaju. Do tego zagadnienia dołączone jest również zaprojektowanie ulicy na tyłach budynku Telewizji.
- Należy zaproponować formę nowej zabudowy pierzei ul. Narutowicza. Budynki wielofunkcyjne (usługi, biura, mieszkania), z dopuszczonym parkingiem podziemnym oraz obligatoryjnie lokale usługowe w parterach.
- Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej nad głowicą dworca Łódź Fabryczna (obszar na wschód od ul. Sienkiewicza): Przestrzeń ta powinna pełnić głównie funkcję rekreacyjną z małą architekturą umożliwiającą różne interakcje.
- Należy zaprojektować pasaż pieszy wraz obudową architektoniczną łączący ul. Piotrkowską (posesja nr 66) z układem ulic wewnętrznych kwartału.

Zadanie 3: Ryneczek na narożniku południowo-zachodniego skrzyżowania ul. Kilińskiego i ul. Jaracza.

Narożnik zachodni należy zaprojektować przy zachowaniu istniejącej oficyny (z wytworzeniem elewacji na części wschodniej), należy zaprojektować przestrzeń jako mały rynek handlowy z trwałym zadaszeniem (dopuszczalna konstrukcja dwukondygnacyjna), w formie podkreślającej narożnik oraz zachowującej charakter placu miejskiego.

Składane przez zespoły prace muszą obejmować wszystkie trzy tereny.


GŁÓWNY CEL KONKURSU:

Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych rozwiązań koncepcyjnych w zakresie urbanistycznej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, organizacji i zaprojektowania przestrzeni publicznych, rozwiązania wnętrz kwartałowych (przestrzeni półpublicznych), sposobów adaptacji istniejących budynków, zasad i sposobów realizacji nowej zabudowy, sytuowania i projektowania małej architektury dla przestrzeni publicznych w kwartałach znajdujących się w obszarze pilotażowym.


TERMINY:


Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 2016-02-17
Ostateczny termin zgłoszenia udziału w konkursie do dnia 2016-02-24
Składanie anonimowych pytań do dnia 2016-02-29
Udzielanie odpowiedzi na pytania do dnia 2016-03-04
Spacer wprowadzający i warsztaty 2016-02-25
Składanie prac 2016-03-17 w godz. 12:00-17:00
Publiczne ogłoszenie wyników konkursu 2016-03-21
Wystawa pokonkursowa 2016-03-21 - 2016-03-24
Wypłacenie nagród przez organizatora do dnia 2016-03-25


NAGRODY:

W konkursie przewidziano nagrody na łączną kwotę 80 000,00 PLN

I nagroda pieniężna w wysokośc 40 000,00 PLN
II nagroda pieniężna w wysokości 25 000,00 PLN
III nagroda pieniężna w wysokości 15 000,00 PLN


DOKUMENTY DO POBRANIA:
SEKRETARZ KONKURSU:

Pytania należy kierować do sekretarza konkursu: Piotra Dankowskiego / architekt@dankowski.com.pl do 2016-02-29.


ORGANIZATORZY KONKURSU:

Zamawiający: Miasto Łódź - Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta
adres: ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź, tel.: (42) 638-57-58, e-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl
Organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Łodzi (przy współpracy z Zarządem Głównym SARP) adres: al. Kościuszki 33/35, 90-418 Łódź, tel.: tel.: 600364446, e-mail: lodz@sarp.org.pl


Zapraszamy do udziału!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020
Logo Funduszy Europejskich


Nikt jeszcze nie skomentował powyższego tekstu, Twój komentarz może być pierwszy.

Komentarze mogą zamieszczać jedynie zalogowani użytkownicy.